Elle Vietnam Magazine

Shot by Tiffany Nicholson, Styled by Aki Maesato